Hlavná činnosť:
 • vyhotovenie lesných hospodárskych plánov

 • výkon činností odborného lesného hospodára

 • znalecká činnosť v odbore lesné hospodárstvo  odvetvie lesná ťažba, oceňovanie lesov
 • správa lesného majetku
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • projekty pre čerpanie finančných prostriedkov zo sektorového operačného plánu

   Iné produkty a služby:

 • tvorba máp

 • dokončievacie práce pri tvorbe LHP, štandartné aj neštandartné výstupy
 • kontrola dát pred odovzdaním do lesníckeho informačného systému
 • grafické a číselné prieniky máp a databáz, (napr. prieniky katastrálnych máp, pozemkovoknižných máp a lesníckej digitálnej mapy)
 • oceňovanie a znalecká činnosť
 • iná projekčná činnosť (napr. projekty lesoparkov a prímestských lesov, prieskum lesnej cestnej siete)
 • zber dát v teréne pre rôzne projekty
 • technické expertízy pre certifikáciu lesov v systéme PEFC