Konatelia

Ing. Ján Marko
tel: 0907 843 294
e-mail: marko@euroforest.sk

Ing. Ján Mozoľa
tel: 0915 899 967
e-mail: mozola@euroforest.sk

 

 


Zapisaný do  OR okresným súdom v Banskej Bystrici v oddiely Sro, č.vložky 9354/S 


Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je vykonávané fyzickou osobou odborne spôsobilou na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 42 zákona NR SR č. 127/1994, v odbore – lesníctvo (§ 9, vyhl. MŽP SR č. 52/1995 Z.z.).


Znalecká činnosť je vykonávaná fyzickou osobou s menovacím dekrétom  znalec v odbore : lesné hospodárstvo - odvetvie : lesná ťažba,  oceňovanie lesov